Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на уебсайта www.sls.bg и взаимоотношенията между страните при сключване на договори за продажба от разстояние във връзка с предлагани от нас, в това число през сайта стоки. Моля да се запознаете с тези Общи условия внимателно и ако не сте съгласни с тях да не използвате Сайта. Фактът на използване на Сайта ще се счита за съгласие с настоящите Общи условия.

1. Дефиниции

1.1. „Продавач“ („SLS“, „ние“, „наш“) означава търговско дружество „БУЛТРЕЙД-ЛТД“ ЕООД, българско дружество вписано в Търговския регистър с ЕИК 010149124, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 59 В, данни за контакт: телефон 0888 406 280; имейл eshop@sls.bg.

1.2. „Сайт“ означава интернет страницата разположена на домейна sls.bg и неговите под-домейни, както и цялото съдържание и информация, които тя съдържа, включително достъпни при използване на различни приложения и съдържанието на цялата комуникация изпратена до Клиент и Купувач от Продавача. Сайта е собственост на и се управлява от Продавача.

1.3. „Клиент“ означава всяко лице, посетило или осъществило достъп до Сайта или част от него.

1.4. „Купувач“ („Вие“, „Ваш“) означава всяко лице, което предприеме действия с цел сключване на Договор за продажба от разстояние за предлагани от Продавача продукти или услуги, в това число ако отправи запитване. С извършването на Поръчка Купувачът декларира, че е навършил 18 години и има право да сключва обвързващи договори от свое име, както и че всички предоставени от него данни във връзка с Поръчката са точни, пълни и верни.

1.5. „Договор от разстояние“ означава договор за продажба от разстояние, сключен между Продавача и Купувача за предлагани на Сайта продукти или услуги, включително за закупуване на ваучери, без едновременното им физическо присъствие и чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделна Поръчка води до сключване на отделен Договор от разстояние.

1.6. „Поръчка“ означава Вашата приемане от страна на Купувач на предложение за продажба на конкретна стока/и при предложените от нас условия, което води до сключване на Договор от разстояние.

1.7. „Условия на ползване и продажба“ или „Условия“ означава настоящият документ.

2. Общи положения

2.1. Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на Сайта и взаимоотношенията между Купувач и Продавач при сключване на Договори от разстояние. Моля да се запознаете с тези Общи условия внимателно и ако не сте съгласни с тях да не използвате Сайта. Използването на Сайта или отделна негова част, извършването на Поръчка и др., ще се счита за приемате настоящите Общи условия от страна на Клиента/Купувача.

2.2. Продавачът си запазва правото по всяко време и по своя преценка да прави промени в Сайта и в Общите условия. Такива промени влизат в сила от момента на публикуването им на Сайта, а за Договорите от разстояние – от момента на приемането им от Купувача при конкретна Поръчка.

2.3. Продавачът може да прехвърли едностранно своите права и задължения по настоящите Общи условия или по всеки Договор от разстояние на трето лице, като в този случай Продавачът не се освобождава от отговорност към Купувача за изпълнението на сключените вече Договори от разстояние. Такова прехвърляне се извършва с писмено известие от Продавача до Купувача. Продавачът има право по всяко време да прехвърли, възложи или по друг начин да се разпореди с управлението на Сайта или части от него.

2.4. Продавачът, Клиентът и Купувачът се съгласяват и уговорят, че в отношенията помежду си ще признават правната сила на електронния подпис за равностойна на тази на саморъчния подпис съгласно чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и по-специално, че всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронно изявление за установяване на неговото авторство, в това число, но не само използване имейл или др. ще има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

3. Използване на Сайта

3.1. Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не само дизайн, текст, графикa, лога, изображения, аудио и видео клипове, софтуер, търговски марки, бази данни, имена, информация и всякакво друго съдържание са защитени авторки права и/или права на интелектуална или индустриална собствености е собственост на Продавача или съответни негови партньори или доставчици. Всички подобни права са запазени и не могат да бъдат копирани, публикувани, разпространявани, модифицирани, излъчвани, публично представяни или използвани по какъвто и да било начин без предварително писмено съгласие на Продавача или съответния носител на правата.

3.2. Никакво съдържание, предоставено на Клиент или Купувач посредством различни комуникационни канали (емейл, поща или др.) не представлява съгласие на Продавача за използване на такова съдържание и същото може да бъде съхранявано и използвано единствено за лични и нетърговски цели на Клиента/Купувача само доколкото е необходимо във връзка със сключен Договор от разстояние или добросъвестно използване на Сайта.

3.3. Продавачът не гарантира, че Сайтът и отделни негови части ще бъдат достъпни постоянно и за същите няма да възникват неизправности или няма да съдържат грешки и не носи отговорност за такива ситуации до максималната степен, позволена от приложимия закон. Продавачът има право да променя по своя преценка и без предупреждение Сайта, неговото съдържание или части от него, да го спира временно, за продължителен период от време или постоянно.

3.4. Сайтът може да съдържа връзка към уебсайтове, управлявани от трети страни. Моля да имате предвид, че Продавачът не проверява такива уебсайтове на трети страни и не поемаме отговорност за тях, тяхното съдържание, законност, предлагани продукти или услуги, правила на ползване и употреба. Използвате всякакви уебсайтове на трети страни е на риск на използващото ги лице.

3.5. Клиентът/Купувачът носят пълна отговорност за коментарите, снимките, информацията, материалите и съдържанието, които публикуват или предават за публикуване на Сайта, ако това е приложимо. Клиентът/Купувачът гарантират, че такива коментари, информация, материали и т.н.: няма да нарушават права на Продавача или трети лица; няма да бъдат незаконни, обидни, нецензурни, дискриминационни или да противоречат на добрите нрави; могат да бъдат неограничено използвани от Продавача и/или от трети лица във връзка с това, че са част от Сайта, в това число, но не само да бъдат публично изпълнявани, записвани, модифицирани и т.н.; се предоставят/публикуват/използват без да се дължи каквото и да било заплащане, компенсация или възнаграждение във връзка с тях. Продавачът си запазва правото да откаже, спре, изтрие или премахне по своя преценка и без предупреждение всякакви такива публикации, материали, снимки, коментари и съдържание.

3.6. Клиентът/Купувачът нямат право да използват и да се опитват да използват Сайта по неподходящ и непозволен начин, в това число, но не само да въвеждат вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитват да променят Сайта, да атакуват Сайта посредством атака за срив на системата или действия, които влияят на работата на сървъра на Сайта. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално деяние и Продавачът освен останалото може да сигнализира съответните власти за такива деяния.

4. Поръчка, сключване и изпълнение на Договор от разстояние

4.1. Поръчка по електронна поща

4.1.1. Сайтът рекламира марки и стоки и чрез него ние Ви отправяме публична покана да направите запитване за продаваните от нас стоки. Такова запитване може да направите чрез онлайн формата на Сайта като попълните съответните полета или на имейл eshop@sls.bg.

4.1.2. Ще отговорим на Вашето запитване, като в нашия отговор ще има конкретно предложени параметри за сключване на договор, в това число описание на стоката, нейната крайна цена, цена за доставка (ако е приложимо), валидност на офертата, връзка към нашите Условия на продажба и Политика за лични данни и др. необходимо. Този отговор е предложение към Вас да сключим договор от разстояние при описаните в него условия. Ще се опитаме да отговорим на всяко запитване в разумен срок, като в случай, че не отговорим в срок до 2 работни дни моля, да се свържете с нас на посочените на Сайта телефони за уточняване на следващи стъпки и действия.

4.1.3. Ако приемате нашето предложение следва да отговорите на същото по имейл в определения срок, като посочите недвусмислено, че сте съгласни с него. С така направената Поръчка следва да ни изпратите точен адрес за доставка на територията на Р. България, име на получател и телефон за контакт. С такова приемане от Ваша страна ще считаме договорът за продажба от разстояние за сключен при посочените в нашето предложение условия. С изпращането на такова приемане Вие също потвърждавате писмено, че сте запознат с Условия на ползване и продажба, които сме Ви представили с предложението ни и приемате същите да се прилагат към сключения договор за продажба от разстояние.

4.1.4. Ще потвърдим Вашата поръчка в рамките на 2 работни дни или най-късно до момента на доставка на поръчаната стока.

4.1.5. Вие се съгласявате, че може да се свържем с Вас чрез предоставените контакти във връзка с направени Поръчки и отправени запитвания, в това число за уточняване на детайли.

4.1.6. Купувачът имат право да оттегли своя Поръчка до момента на потвърждението й от Продавача, като се свърже с Продавача и му изпратят електронно съобщение за оттеглянето. След потвърждението на Поръчката Купувачът може да упражни правото си на отказ по реда и при условията посочени по-долу в тези Условия.

4.1.7. До момента на доставката Продавачът може едностранно да прекрати Договора от разстояние без никоя от страните да има право да претендира за обезщетение за вреди или пропуснати ползи, освен в останалите предвидени случаи, също и при следните ситуации: а) информацията, предоставена от Купувача е непълна, невярна и/или невалидна; б) Продавачът е получил сигнал за незаконно поведение на Купувача във връзка с използването на Сайта; в) Продавачът не може да се свърже с Купувача за да уточни детайли по Поръчката; г) Купувачът съществено наруши задълженията си по Договор от разстояние.

4.2. Поръчки по телефон

4.2.1. Купувачът и Продавачът могат да се свързват и по телефон на номер 0888 406 280 в стандартно работно време (от 09,00 до 18,00 в работни дни) за отправяне на запитвания, уточняване на оферти и др. във връзка със сключване на Договор от разстояние. В този случай Продавачът ще потвърди направеното на Купувача предложение по имейл, за което ще се прилагат правилата на чл. 4.1. от тези Условия. В случай, че е съгласен Купувачът приема такова предложение и прави своята Поръчка по описания по-горе ред на чл. 4.1. Поръчки направени само по телефон не могат да бъдат директно приемани без писменото им потвърждение между страните поради изискванията на закона. Договорът от разстояние ще се смята за сключен съгласно правилата на чл. 4.1. по-горе.

4.3. Информация за продуктите

4.3.1. Продавачът не гарантира постоянна наличност на всички публикувани на Сайта стоки и на всякакви техни размери. Рекламни материали, включително, но не само банери, показвани на Сайта, в реклами и канали в социални мрежи имат за цел единствено да промотират Продавача, Сайта или съответни марки и не създават задължение за Продавача да поддържа налични за продажба точно същите показани продукти.В допълнение, при представяне на някой продукт Продавачът може да използва и други продукти, например аксесоари, които не са част от предлагания продукт.

4.3.2. В случай, че за един или повече продукти от една Поръчка се установи, че е изчерпан или няма наличност, Продавачът ще се свърже с Купувача и ще му предостави избор на една от следните опции: а) еквивалентна замяна на неналичните стоки с други налични стоки; б) отпадане на неналичната стока/и от Поръчката и потвърждаването й за останалите продукти, ако има такива; или в) анулиране на Поръчката и възстановяване на всички получени във връзка с анулирана Поръчка суми, ако има такава, в съответствие с разпоредбите за възстановяване на суми по-долу в тези Условия.

4.3.3. Сайтът използва официално предоставени от производителя на продукта данни за цветова гама. Купувачът се съгласява, че е възможно да има разлики в цветовете между действително доставения продукт и неговото изображение на Сайта, предвид обстоятелството, че цветовете, които се виждат на снимките са зависими от техническите параметри и конфигурация на устройството, на което Купувача визуализира снимките.

4.4. Законова гаранция за съответствие на стоката с Договора от разстояние

4.4.1. Купувачът има право да се ползва от предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупените продукти с Договора за разстояние. Извън такава гаранция по закон някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта на Сайта. Наличието на договорна гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените продукти с Договора от разстояние. Точните детайли, свързани с договорна гаранция, в случай, че такава се предоставя, се посочват със съпътстващите продукта документи. Купувачът може да предяви своите рекламации във всеки един магазин на Продавача или на адреса му на управление.

4.5. Цена, разходи за доставка и начин на плащане

4.5.1. Всички цени, които ще Ви цитираме са в български лева в включен ДДС, за един брой/чифт от конкретен продукт.

4.5.2. Цената на продукта/продуктите не включва цената за доставка, като при изпращане на нашето предложение до Вас ние ще Ви посочим точната стойност на допълнителните разходи, които трябва да заплатите, в това число цената за доставка, ако има такива, както и общата стойност на Поръчката, включително цената на поръчаните продукти с включени данъци, такси и цената за доставката им. С приемането на предложението ни и сключване на Договора от разстояние Вие се съгласявате да заплатите общата стойност, в това число и на таксата за доставка, ако има такива, в посочения в предложението размер.

4.5.3. Безплатна доставка – в случай на Поръчка на стойност по-голяма от 100 (сто) лева транспортните разходи по поръчката са за сметка на Продавача. Продавачът няма задължение да обединява отделни Поръки на един и същи Купувач.

4.5.4. Платена доставка – в случай на Поръчка на стойност по-малка от 100 (сто) лева транспортните разходи по поръчката са за сметка на Купувача.

4.5.5. В случай на предоставяни към даден момент допълнителни промоции, промо-кодове, отстъпки или др. подобни Продавачът може да въвежда и приема специални правила, които ще се прилагат за тях, като с участието си или използването им Клиентът/Купувачът се съгласяват, че се обвързват с такива специални правила.

4.5.6. Най-късно при започване на процеса на поръчване Продавачът посочва на Сайта какви платежни средства приема. Ако не е посочено изрично друго стойността на Поръчката може да бъде заплатена с наложен платеж – с пощенски паричен превод по куриера при доставяне на поръчаните продукти.

4.5.7. В случай, че Продавача не получи плащане съгласно избрания от Купувача начин на плащане Продавачът има право да счита Поръчката на Купувача за невалидна или че последният се е отказал от същата.

4.6. Доставка на продукти

4.6.1. Продуктите по Договора от разстояние се изпращат от Продавача на Купувача чрез куриерска фирма „Спиди” АД. Рискът от загуба или повреда на продуктите преминава върху Купувача в момента, в който той или посочено от него лице, различно от избраната от Продавача куриерска фирма приеме стоките.

4.6.2. Времето за доставка обикновено е до една седмица от сключване на Договора от разстояние, но не повече от максимално позволения срок според действащото законодателство. Ако продуктът не може да бъде доставен Продавачът ще информира Купувача за това.

4.6.3. Купувачът избира един от предлаганите начини на доставка, а именно:

a) Доставка до избран от него офис на куриерска фирма Спиди; или

б) Доставка до адрес, посочен от Купувача; като и в двата случая адресът на доставка трябва да е на територията на страната.

4.6.4. Продукти изпратени до посочен от Купувача офис на куриерска фирма Спиди ще бъдат задържани в такъв офис и следва да бъдат потърсени и взети от Купувача съгласно условията и правилата на куриера. В случай, че Купувачът след покана не е взел продуктите Продавачът има право да счита договора за невалиден или че Купувачът се е отказал от него, освен ако последният не е дал писмено други инструкции на Продавача, с което е потвърдил и, че разходите от забавеното прибиране на продуктите са за негова сметка.

4.6.5. За доставки на посочен от Купувача адрес последният е длъжен да осигури достъп и възможност за приемане на изпратените продукти. В случай, че Купувачът не бъде намерен на посочения адрес, въпреки разумно направените опити на Продавача и/или куриера, Продавачът има право по своя преценка да остави продуктите в близък до Купувача офис на куриерска фирма Спиди съгласно предходната точка, като уведоми Купувача за това или да счита договора за невалиден или че Купувачът се е отказал от него, освен ако последният не е дал писмено други инструкции на Продавача, с което е потвърдил и, че разходите от забавеното прибиране на продуктите са за негова сметка.

5. Законово право на отказ от Договора от разстояние и връщане на продукти

5.1. Купувач, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има законово право да се откаже от сключен Договор от разстояние без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на: а) сключване на договора – при договор за услуги; или б) приемане на продукта от Купувача или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача – при Договор от разстояние, или когато Купувачът е поръчал много продукти с една Поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача приеме последния продукт.

5.2. Потребителят няма право да упражни правото си на отказ от Договор от разстояние в предвидените съгласно Закона за защита на потребителите случаи и по-специално по отношение на договори за продукти, изработени по негова поръчка или съобразно негови индивидуални изисквания; за продукти, които могат да влошават качеството си или имат кратък срок на годност; за запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (напр. бельо, бански костюми, чорапи и др.).

5.3. Потребителят следва да информира Продавача недвусмислено за своето желание да се откаже от Договора от разстояние като заяви решението си чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, поща, факс или други) в рамките на посочения по-горе 14 дневен срок. За да упражни правото си на отказ от Договора от разстояние потребителят може (без да е задължен) да използва и стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 1 към настоящите Условия. В Приложение № 2 към настоящите Условия могат да бъдат намерени стандартни указания за упражняване правото на отказ от Договора от разстояние, с които може да се запознаете. 

5.4. Потребител, който упражни правото си на отказ от Договора от разстояние е отговорен за връщането на съответните продукти на Продавача в състоянието, в което са му били доставени не по-късно от 14 дни от датата, на която е информирал Продавача за отказа си. Срокът се счита за спазен, ако стоките са изпратени обратно на Продавача преди изтичането на този 14-дневен срок.

5.5. Потребителят се задължава да върне продуктите на Продавача по пощата или чрез куриер на следния адрес за връщане: гр. София, п.к. 1407 район Лозенец, бул. „Черни Връх“ 59В, за отдел „Онлайн продажби“.

5.6. Разходите за връщането на продуктите са за сметка на потребителя и същият се задължава да ги заплати директно на избрания от него превозвач при връщане на стоките. В случай, че разходите за връщането на продуктите са заявени от потребителя за сметка на Продавача последният има право да приеме изпратените продукти и заплати съответните разходи, като в последствие да претендира от потребителя тяхното заплащане или да ги удържи от дължими към него суми.

5.7. В срока за отказ от Договора от разстояние потребителят може също да иска да върне поръчан от него продукт и замяната му с друг, като писмено заяви на Продавача желанието си това. Такава замяна и условията по нея трябва да бъдат одобрени писмено от Продавача. В този случай страните приемат, че не е налице отказ от Договора от разстояние, а негова модификация по общо съгласие на страните.

5.8. Потребителят се задължава да върне продукта в същия вид, в който му е доставен, с оригинална опаковка, с всички принадлежащи към него етикети (без същите да са скъсани и/или отстранявани), без продукта да е бил третиран с препарати, замърсен, повреден или със следи от употреба. Във всички случаи на отказ от договора или др. връщане на продукт Купувачът е длъжен да съхранява по подходящ начин същия, неговото качество, цялост и невредимост до момента на връщането му. Купувачът отговаря за намалената стойност на продукта вследствие на боравене с него, различно от необходимото за установяване на неговото естество, характеристики и добро функциониране.

6. Възстановяване на платени суми на Купувача

6.1. В случай на валиден отказ от Договора от разстояние Продавачът се задължава да възстанови на Купувача всички плащания, които е получил от него във връзка с продукта, по отношение на който е упражнено правото на отказ в това число получената цена на продукта и разходите за доставката му, ако има такива (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Купувача начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача). Такова възстановяване няма да включва разходите за връщане на продукта, които са сметка на Купувача. В случай, че отказът на Купувача не касае всички продукти от една Поръчка, такова възстановяване няма да включва и разходите за доставка, ако такива са платени.

6.2. Продавачът ще възстанови сумите по предходната точка в 14 дневен срок от датата, на която е бил информиран за отказа от Договора от разстояние. Продавачът има право да задържи възстановяването на сумата докато получим продукта обратно или докато Купувачът му предостави надлежни доказателства за изпращането на продукта обратно на Продавача, което от двете настъпи по-рано. Във всички останали случаи на възстановяване на заплатени суми, това ще бъде правено в срок от 14 дни, считано от датата на връщане на продукта на Продавача.

6.3. Купувачът се съгласява, че Продавача ще му възстанови сумите чрез банков превод по посочена от Купувача негова лична банкова сметка в лева, открита в Република България, като преводът по такава банкова сметка няма да бъде свързан с разходи за Купувача. Продавачът не носи отговорност за грешно подадена банкова сметка от Купувача. Отговорността на Продавача да възстанови сумите се ограничава до извършване на банковия превод към посочената от Купувача банкова сметка.

7. Обработка на лични данни

7.1. Продавачът обработва лични данни в съответствие с приложимите закони и съгласно Политиката си за лични данни, която е и неразделна част от настоящите Условия.

8. Отговорност, изключване на отговорността и непреодолима сила

8.1. Страните се съгласява, че отговорността им една към друга е ограничена до случаите на умисъл и груба небрежност. Никоя разпоредба в тези Условия няма за цел и не изключва отговорност на страните, която не може да бъде ограничена съгласно императивните разпоредби на приложим закон.

8.3. При условията на предходната разпоредба страните изключват всякаква отговорност на Продавача във връзка с Сайта, предлаганите чрез него услуги и ползването му от страна на Клиента/Купувача и по-специално:

– невъзможност за достъп до Сайта, технически повреди или грешки на Сайта;

– загуба на данни или неправомерно използване на данни, причинени от атака на вируси или други зловредни кодове и материали;

– начин на използване на Сайта и неговото съдържание от Клиенти/Купувачи;

– че предлаганите стоки или услуги ще задоволят изискванията или очакванията на Клиент/Купувача;

– съдържанието, условията за ползване и отношенията с трети лица, достигнати чрез интернет връзки, разположени на Сайта.

8.4. При използването на Сайта Клиентът/Купувачът е лично отговорен за всички последствия от неговото поведение, в това число за вреди причинени на Сайта, на Продавача или на всяко друго лице в резултат от такова негово поведение, в това число за предоставено от Клиент/Купувач съдържание, коментар или материал.

8.5. Продавачът има право едностранно, без предварително предупреждение и без да дължи каквото и да било обезщетение: а) да прекрати или ограничи достъпа до Сайта и/или до отделни Профили; б) да развали някой или всички сключени Договор от разстояние; в) да отмени някоя или всички Поръчки; г) да ограничи възможността за закупуване на продукти и услуги; д) да изтрие всякакви данни и материали от Сайта и от своите система по своя преценка; по отношение на Клиент/Купувач, за който има данни или съмнения, че: а) при или във връзка с използването на Сайта нарушава нормите на българското законодателство или правата на трети лица; б) нарушава някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия; в) по какъвто и да било начин злоупотребява с Сайта, неговото съдържание или правата на трети лица и/или на Продавача.

8.6. Страните няма да носят отговорност за невъзможност или забавяне на изпълнението на техни задължения във връзка с Договор, които са причинени от непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер (непреодолима сила). Такова събитие включва, без да се ограничава до граждански безредици, стачка, пожар, природно бедствие, невъзможност или затруднено използване на сухопътен, морски или въздушен транспорт; невъзможност за използване на комуникационни мрежи и канали и др. Страната която се позовава на непреодолима сила, трябва изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за ограничаване на последствията му по отношение на Договора.

9. Приложим закон и спорове

9.1. Настоящите Общи условия са изготвени в съответствие с и по отношение на тях ще се прилага българското право.

9.2. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или бъде намерена или обявена за недействителна, това няма да повлияе на останалите разпоредби и да доведе до недействителност на Общите условия в цялост или на конкретен Договор от разстояние.

9.3. Страните се съгласяват, че всички спорове във връзка с тези Общи условия и Договори от разстояние към които те се прилагат ще се решават по взаимно съгласие чрез преговори, а ако това е невъзможно ще бъдат отнасяни до компетентния български съд в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Редакция: 18.05.2018 г.

Приложение № 1 към Общи условия на Сайта www.sls.bg

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от Договор от разстояние

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: „БУЛТРЕЙД-ЛТД“ ЕООД, с ЕИК 010149124, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 59 В, имейл eshop@sls.bg, отдел „Онлайн продажби“.

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*: ……………………………………..

Поръчано на*/получено на*: …………………………

Име на потребителя: …………………………

Адрес на потребителя: ………………………..

Подпис на потребителя (само в случай че настоящият формуляр е на хартия): ……………….

Дата: ……………….

–––––––––––––––––––––––––

Забележка: * – ненужното се зачертава.

Приложение № 2 към Общи условия на Сайта www.sls.bg

Информация относно упражняване правото на отказ от Договор от разстояние

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който сте поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно – в срок до 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и, ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (Приложение № 1 към Общите условия, което съответства на Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите), но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес гр. София, п.к. 1407 район Лозенец, бул. „Черни Връх“ 59В, до „БУЛТРЕЙД-ЛТД“ ЕООД, за отдел „Онлайн продажби“, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на използването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

–––––––––

Start typing and press Enter to search

Pin It on Pinterest